Governance

Goed ondernemingsbestuur

Corporate governance betekent goed ondernemingsbestuur. En dat is ook bij woningcorporaties van groot belang. De landelijke Governance Code heeft direct betrekking op de rol en de verantwoordelijkheid van het bestuur en de Raad van Commissarissen. De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het beleid van de directeur-bestuurder en op de algemene gang van zaken binnen de organisatie. Dit is bij woonstichting Charlotte van Beuningen vastgelegd in de visie op toezicht en bestuur. De regels voor het bestuur zijn te vinden in het reglement bestuur.

Elkaar aanspreken

Goed ondernemingsbestuur is niet alleen een zaak van procedures, reglementen en regels. Bij woonstichting Charlotte van Beuningen handelen we volgens de gemaakte afspraken en spreken elkaar aan wanneer we dat niet doen. Transparant, betrouwbaar en zorgvuldig handelen is de basis voor onze bedrijfscultuur. Wanneer er zich (vermeende) misstanden voordoen hebben we voor onze medewerkers een klokkenluidersregeling om deze misstanden te melden.

Integriteitsbeleid, integriteits- en gedragscode

Behalve de Corporate Governance Code hanteren wij een integriteitsbeleid, integriteitscode en een gedragscode. In deze documenten staat hoe we met elkaar, met derden, en met eigendommen en informatie van onze organisatie omgaan. Deze integriteitscode inclusief de gedragscode werken in bewoonde woningen, klachtenregeling ongewenste omgangsvormen en de integriteitscode derden maken ons en anderen bewust van de waarden en normen die gelden binnen woonstichting Charlotte van Beuningen.

Raad van Commissarissen

Het bestuur van woonstichting Charlotte van Beuningen legt verantwoording af aan de Raad van Commissarissen. Het reglement Raad van Commissarissen fungeert onder andere als gedragscode voor de leden van de Raad van Commissarissen in hun onderlinge omgang en in hun relatie met het bestuur en externe partijen. Tot dit reglement behoren ook de benoemingsprocedure en de profielschetsen van de leden van de Raad van Commissarissen en rooster van aftreden. Daarnaast zijn de werkzaamheden van drie subcommissie’s vastgelegd in reglementen: vastgoedcommissie, auditcommissie en selectie- en remuneratiecommissie.

In het jaarverslag wordt elk jaar een toelichting gegeven op de toepassing van de governance structuur bij woonstichting Charlotte van Beuningen.

Visitatie

In de Aedescode en de Governance Code is bepaald dat corporaties zich één keer in de vier jaar laten visiteren. Met een visitatie wordt door een onafhankelijke commissie op een vooraf vastgelegde gestructureerde wijze een oordeel gegeven over het maatschappelijk presteren van woonstichting Charlotte van Beuningen.
Naast deze verplichting hecht woonstichting Charlotte van Beuningen ook zelf belang aan een visitatie; wij zijn immers een maatschappelijk ondernemer op het gebied van wonen. Bij maatschappelijk ondernemerschap gaat het uiteindelijk om de gerealiseerde maatschappelijke prestaties. De uitkomsten van de visitatie gebruiken wij om informatie en verantwoording te geven aan de belanghouders over het presteren van woonstichting Charlotte van Beuningen.