Privacy

Voor woonstichting Charlotte van Beuningen staat het waarborgen van de privacy en de vertrouwelijkheid van informatie voorop. We spannen ons daarom in om de bescherming en het correcte gebruik van uw persoonsgegevens, zoals uw naam, adres en rekeningnummer, te waarborgen. In onderstaande privacyverklaring kunt u lezen hoe woonstichting Charlotte van Beuningen uw persoonsgegevens verwerkt en beschermt.

Privacyverklaring woonstichting Charlotte van Beuningen

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door Woningstichting woonstichting Charlotte van Beuningen .

Verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens
Indien u gebruik wilt maken van de diensten van woonstichting Charlotte van Beuningen, is het noodzakelijk dat bepaalde persoonsgegevens van u worden verwerkt. Denk hierbij aan de gegevens die noodzakelijk zijn om de huurovereenkomst uit te voeren of aan het gebruik van uw e-mailadres indien u een online reparatieverzoek indient.

Doeleinden van de verwerking
Woonstichting Charlotte van Beuningen maakt gebruik van verschillende verwerkers. Dat zijn leveranciers die door ons zijn ingeschakeld en waaraan wij onze gegevensverwerking hebben uitbesteed. Het regionale woonruimtevindsysteem “Thuispoort” wordt geleverd door het bedrijf ZIG Websofware. Met al onze verwerkers sluiten wij verwerkersovereenkomsten af om de privacybescherming te waarborgen.

Woonstichting Charlotte van Beuningen zal uw persoonsgegevens slechts verwerken ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • Het uitvoeren van de diensten;
 • Het opstellen en uitvoeren van een huurovereenkomst;
 • Authenticatie van de huurder;
 • Het uitvoeren van transacties en het versturen van rekeningoverzichten;
 • Het beheren en onderhouden van woningen;
 • Het tegengaan van overlast en onrechtmatige bewoning;
 • Het bijhouden van huurachterstanden;
 • Het bijhouden van het aantal nieuwe huurders per regio en het analyseren van deze data;
 • Het beantwoorden van uw vragen;
 • Het afhandelen van juridische geschillen;
 • Eventuele andere doeleinden zoals specifiek omschreven bij het verzamelen van de persoonsgegevens.

Categorieën persoonsgegevens
woonstichting Charlotte van Beuningen verwerkt de volgende categorieën persoonsgegevens van u:

 • Naam- en contactgegevens: uw voor- en achternaam, adres, historische adressen, geboortedatum, e-mailadres en telefoonnummer;
 • Betaalgegevens: uw rekeningnummer, creditcardnummer, betaalhistorie en inkomenstoets;
 • Bijzondere persoonsgegevens: woonstichting Charlotte van Beuningen verzamelt alleen bijzondere persoonsgegevens indien u deze vrijwillig verstrekt of indien dit op grond van wet- en regelgeving noodzakelijk of toegestaan is. Indien van toepassing worden derhalve gegevens van bijvoorbeeld geestelijke gezondheidszorg en jeugdzorg en gegevens over crimineel gedrag (zoals bijvoorbeeld over een wietplantage) verwerkt.

Woonstichting Charlotte van Beuningen verzamelt geen persoonsgegevens bij derde partijen en verwerkt uitsluitend persoonsgegevens die van u zelf zijn ontvangen.

Grondslag voor gegevensverwerking
Woonstichting Charlotte van Beuningen verwerkt uw persoonsgegevens slechts op basis van toestemming, ter uitvoering van de overeenkomst, op grond van een wettelijke verplichting of indien er sprake is van een gerechtvaardigd belang:

 • Toestemming: woonstichting Charlotte van Beuningen maakt gebruik van de mogelijkheid een online reparatieverzoek in te dienen. Indien u een online reparatieverzoek heeft ingediend, dient u toestemming te geven voor het gebruik van uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. Deze toestemming wordt gevraagd via de website van woonstichting Charlotte van Beuningen. Woonstichting Charlotte van Beuningen administreert uw toestemming.
 • Overeenkomst: Voor het verhuren van een woning wordt een huurovereenkomst opgesteld tussen de huurder en woonstichting Charlotte van Beuningen. Om deze overeenkomst goed uit te kunnen voeren, is de verwerking van bepaalde persoonsgegevens noodzakelijk.
 • Wettelijke plicht: woonstichting Charlotte van Beuningen verwerkt tevens uw persoonsgegevens indien dit nodig is ter voldoening aan wettelijke verplichting die op woonstichting Charlotte van Beuningen rust.
 • Gerechtvaardigd belang: Indien woonstichting Charlotte van Beuningen een zwaarder gerechtvaardigd belang heeft dan uw privacybelang, is woonstichting Charlotte van Beuningen gerechtigd uw persoonsgegevens in die situatie te verwerken. Denk hierbij aan het verwerken van persoonsgegevens om bijvoorbeeld woonfraude, overlast en hennepteelt te bestrijden.

Delen en doorgifte van persoonsgegevens
Woonstichting Charlotte van Beuningen kan uw persoonsgegevens delen met organisaties die worden ingeschakeld bij de uitvoering van de huurovereenkomst. Zo kan bijvoorbeeld een aannemer worden ingehuurd om reparaties aan de woning uit te voeren. Deze ingeschakelde organisaties krijgen slechts toegang tot de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van hun taak, zoals uw adres of eventueel een telefoonnummer.

Woonstichting Charlotte van Beuningen maakt gebruik van softwareprogramma’s om haar werkzaamheden goed uit te kunnen voeren. De leveranciers van deze softwareprogramma’s hebben toegang tot persoonsgegevens. Om de rechtmatige verwerking door deze leveranciers te kunnen waarborgen, heeft woonstichting Charlotte van Beuningen verwerkersovereenkomsten afgesloten met deze leveranciers.

In bepaalde situaties kunnen persoonsgegevens gedeeld worden met de politie, gemeente of zorginstellingen, om bijvoorbeeld woonoverlast of fraude aan te pakken.

Vanaf april 2024 gaat woonstichting Charlotte van Beuningen samen met de woningcorporaties Area, BrabantWonen, JOOST, Woonmeij, Woonveste, Mooiland en Zayaz – starten met een nieuwe website waarop alle vrijkomende huurwoningen in de regio Noordoost-Brabant en Gennep te vinden zullen zijn. Dit gezamenlijke initiatief voor een regionaal woonruimtevindsysteem heet “Thuispoort”, en zal worden beheerd door een nieuw op te richten organisatie. De huidig bij woonstichting Charlotte van Beuningen ingeschreven woningzoekenden zullen een account krijgen op Thuispoort, en hun (persoons)gegevens zullen voor dat doel door woonstichting Charlotte van Beuningen worden verstrekt aan Thuispoort.

Woonstichting Charlotte van Beuningen verkoopt geen persoonsgegevens aan derden. Ook zal woonstichting Charlotte van Beuningen geen persoonsgegevens die u haar verstrekt aan derden doorgeven ten behoeve van hun direct marketing doeleinden. Woonstichting Charlotte van Beuningen verwerkt uw persoonsgegevens niet buiten de EU.

Bewaartermijn
Woonstichting Charlotte van Beuningen waarborgt dat uw persoonsgegevens niet langer bewaard worden dan nodig is in het kader van de dienstverlening, tenzij het bewaren van uw persoonsgegevens noodzakelijk is ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht of u vraagt om verwijdering van uw persoonsgegevens.

Beveiliging en integriteit van gegevens
Woonstichting Charlotte van Beuningen heeft een beveiligingsreglement opgesteld waarin de maatregelen ter bescherming van persoonsgegevens tegen ongeautoriseerd verlies, misbruik, wijziging of vernietiging is opgenomen.
De toegang tot uw persoonsgegevens zal strikt worden beperkt tot degenen die namens woonstichting Charlotte van Beuningen betrokken zijn bij de verlening van diensten aan u of die anderszins binnen de kaders van de privacywetgeving daartoe geautoriseerd zijn. De individuen die toegang hebben tot de persoonsgegevens zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van dergelijke informatie te handhaven.

Rechten van de betrokkene
Op grond van de AVG heeft u als betrokkene verschillende rechten. Woonstichting Charlotte van Beuningen vindt het belangrijk dat u deze rechten kunt uitoefenen. U kunt een beroep doen op een van onderstaande rechten door een e-mail of een brief te sturen of een verzoek te doen aan de balie op ons kantoor. U heeft de volgende rechten:

 • Recht van inzage: u heeft het recht om inzage te verkrijgen in de door woonstichting Charlotte van Beuningen over u verwerkte persoonsgegevens;
 • Recht op rectificatie: u heeft het recht op rectificatie van u betreffende onjuiste persoonsgegevens;
 • Recht op gegevenswissing: u heeft het recht op wissing van uw betreffende persoonsgegevens indien woonstichting Charlotte van Beuningen deze niet langer nodig heeft voor het doel waarvoor ze werden verwerkt;
 • Recht op beperking van de verwerking: indien de juistheid van de verwerkte persoonsgegevens wordt betwist, de verwerking onrechtmatig is, woonstichting Charlotte van Beuningen de persoonsgegevens niet langer nodig heeft voor de verwerkingsdoeleinden of u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking, heeft u recht op beperking van de verwerking. Dat wil zeggen dat de persoonsgegevens dan (tijdelijk) niet verwerkt of gewijzigd mogen worden;
 • Recht op overdraagbaarheid van de gegevens: u kunt verzoeken om alle u betreffende persoonsgegevens door woonstichting Charlotte van Beuningen over te laten dragen aan een andere organisatie;
 • Recht van bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door woonstichting Charlotte van Beuningen. Bij een dergelijk verzoek zal woonstichting Charlotte van Beuningen de verwerking van de persoonsgegevens staken, tenzij er gerechtvaardigde gronden zijn die zwaarder wegen dan uw belangen;
 • Recht niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde verwerking: u heeft het recht niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking gebaseerd besluit waaraan voor u rechtsgevolgen zijn verbonden, zoals bijvoorbeeld profilering.

Klachten
Indien u een klacht hebt over de werkwijze van woonstichting Charlotte van Beuningen, kunt u dit melden bij woonstichting Charlotte van Beuningen zelf, of u kunt een klacht indien bij de Autoriteit Persoonsgegevens indien het gaat om de bescherming van persoonsgegevens. Dit kan via: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Contact
U kunt contact opnemen met woonstichting Charlotte van Beuningen via het onderstaande adres:
Woonstichting Charlotte van Beuningen
Secretaris van Rooijstraat 17
5261 EP Vught
info@charlottevanbeuningen.nl
073 – 656 23 82